Emlak Vergisi Kanunu’nda hangi değişiklikler yapıldı?

Yazıyı paylaş:

Emlak Vergisi Kanunu’nda neler değişti? 19 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve üç kanunda gerçekleşen değişiklikler hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

 

Resmî Gazete’de 19 Haziran 2021’de yayımlandığı üzere; 7327 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler sonucunda nelerin değişeceği 4 maddede özetlenebilir:

• Daha önce vergi dairelerine ödenmesi gereken “cins tashihi harcı”, 19 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yapı kullanma izin harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak ilgili belediyelerce tahsil edilmeye başlandı.

• Belediyeler 1 Ocak 2023 tarihine kadar bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunun elektronik ortamda sorgulanabilmesine imkân sağlayan bir sistem kuracak.

• Tapu Müdürlükleri bina ve arazinin devir ve ferağında belediyelerce oluşturulmuş olan sistem üzerinden emlak vergisi değeri ve borç durumunu işlem tesis etmeden önce sorgulayacak,

•  Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılamayacaktır.

 

19 Haziran 2021 itibariyle 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda neler değişti?

•  Harçlar Kanunu’nun mükerrer 69. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “vergi dairesine” ibaresi madde metninden çıkarıldı ve 69. madde şu şekilde yürürlüğe girdi:

“Belediyeler ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma izni (iskân belgesini) vermeden önce, gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar.”

 

•  Harçlar Kanunu’nun harç almaya yetkili dairelere ilişkin 132. maddesine şu fıkra eklendi:

“Bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu işlemleri:” başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendine göre tahsil edilmesi gereken cins tashihi harcı, ilgili belediyesince yapı kullanma izni harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil olunan harçlar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile cins tashihi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili belediyeden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Süresinde vergi dairesine beyan edilmeyen tutarlar hakkında 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. İşlemden doğan harçları tamamen almadan işlem yapan belediye personeli ve ilgili belediyeler harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludur.”

 

19 Haziran 2021 itibariyle 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda neler değişti?

•  Emlak Vergisi Kanunu’nun ödeme süresi ile ilgili  30. maddesinin 8. fıkrası şu şekilde değiştirildi:

“Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgular. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmaz. Tapu müdürlükleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere elektronik ortamda bildirir.”

 

•  Emlak Vergisi Kanunu’na geçici 25. madde eklendi. Geçici 25. maddede şu ifade yer alıyor:

“Belediyeler, 30 uncu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen sistemi 1/1/2023 tarihine kadar kurarak ilgili tapu müdürlüklerinin kullanımına açarlar.”

 


BENZER YAZILAR