Tapuda karşılaşılan 41 sorun ve 41 cevap!

Yazıyı paylaş:


Tapuda yaşanan sorunlar, cevap aranan soruları da beraberinde getiriyor. Emlakdream.com’dan Tuncay Özer, tapuda karşılaşılan 41 soruyu Harita Yüksek Mühendisi Uğur Örs’e sordu.

 

İşte tapu hakkında 41 sorunla ile ilgili 41 soru ve cevapları…

1. Bankaya ipotek borcumu ödedim. Taşınmaz üzerindeki ipoteği terkin ettirmem için ne yapmam gerekiyor?
Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları elden ibraz edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrakın banka tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde ipotek terkini işlemi gerçekleştirilecektir. Ayrıca Ziraat Bankası ile yapılan Protokol kapsamında ipotek terkinleri elektronik ortamda yapılabilmektedir.

 

2. Satış işlemleri için gerekli evraklar nelerdir? Satış için ne kadar ücret öderim?
Satış işlemi için gerekli evraklar:

 • Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
 • Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)
 • İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir) Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
  492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil edilmektedir.
  6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

 

Tapu senedi neden 2 renktir?

 

3. Miras intikali için gereken belgeler nelerdir? Miras intikali için izlenmesi gereken yol nedir?

 • Miras intikali için gereken belgeler:
 • Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (1 adet)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
 • Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği)
  İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
 • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)

İzlenmesi gereken yol: Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan veraset belgesi ile birlikte yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir Tapu Müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilecektir.

 

4. Dört ay önce bir daire satın aldım fakat hala e-devlet üzerinde görememekteyim. Ne yapmam gerekir?
E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinizi görebilmeniz için T.C Kimlik Numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekli olup bu düzenlemeyi e-devlet sayfanızda bulunan ”BEYANDA BULUNUN” kısmından ilgili Tapu Müdürlüğüne beyanda bulunabilir ya da ilgili Tapu Müdürlüğüne bizzat başvurarak T.C numaranızı güncelletmeniz durumunda taşınmazınızı e-devlet sayfasında görebilirsiniz.

 

5. E-devlet üzerinde kendime ait olmayan bir taşınmaz görünüyor, nasıl düzeltebilirim?
E-devlet üzerinde kendinize ait olmayan taşınmaz görülmesi halinde en yakın Tapu Müdürlüğüne giderek bildirimde bulunmanız halinde yanlışlık düzeltilecektir.
Alo 181 Tapu ve Kadastro Hizmet Hattını arayarak da taşınmaz bilgilerini vermeniz halinde adınıza bildirim kaydı düzenlenecektir.

 

6. Veraset intikal ilişiği kestirilmeden miras intikali gerçekleştirebilir miyim?
7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun 19/2 fıkrası uyarınca tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden taşınmazların tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan taşınmaza isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez.

 

Veraset hakkında merak edilenler!

 

7. Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim?
İlgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında talebin karşılanması mümkündür. 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 17. pozisyonunca harç tahsil edilmektedir. 6544 sayılı Kanuna ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.
Yetki alanı dışı işlemlerde döner sermaye ücreti iki katı tahsil edilmektedir.

 

8. Elimde Osmanlı tapusu var, sorgulamasını nereden nasıl yapabilirim?
Öncelikle taşınmazın kaydının bulunduğu ilgili Tapu Müdürlüğü’ne buradan sonuç alınamadığı durumlarda ise Arşiv Dairesi Başkanlığı’na başvurularak konu araştırılabilir.

 

9. Hangi nitelikli taşınmazlarda DASK aranır?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir.
Taşınmaz mâliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsü olup, bu sigortaya tâbi bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri zorunlu deprem sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir.

 

“Zingat Bana Ev Bul” hizmetini 3 yılda yaklaşık 1 milyon kişi kullandı!

 

10. Ankara’da taşınmazım var, satış işlemini Edirne’den yapabilir miyim?
Yetki alanı dışı işlemler kapsamında alıcı ve satıcı aynı Tapu Müdürlüğünde olmak koşulu ile gerekli belgeler ile başvuruda bulunulması halinde satış işlemi gerçekleştirilebilir.
Ayrıca; Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlemi yapan Tapu Müdürlüğünce; işlem için belirlenen döner sermaye ücreti, iki katı oranında alınacaktır.

 

11. Döner Sermaye ücretleri neye göre belirlenir?
6083 sayılı Kanunun 8/6 maddesi gereğince, 6083 sayılı Kanuna ekli III sayılı Tarife cetveline göre Döner Sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

 

12. Aile Konutu Şerhi nasıl konulur? Boşandıktan sonra aile konutu şerhi koydurabilir miyim?
Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekmektedir.
Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekândır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.

 

Aile konutu ile ilgili eşlerin hakları neler?

 

13. Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?
İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte temlikine engel hal yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, tapu müdürü TMK’nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

 

14. Elbirliği halinde bulunan mülkiyetimi müşterek mülkiyete nasıl çevirebilirim?
Elbirliği halindeki mülkiyette maliklerin tümünün bizzat veya vekaleten ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde paylı mülkiyete geçilebilir. Ayrıca miras nedeniyle elbirliği mülkiyetinde İdaremizin 2009/6 sayılı genelgesine göre tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete geçilebilir. Bunların dışında mahkeme kararı ile elbirliği mülkiyetine son verilmesi mümkündür.

 

15. 80 yaşında babam satış yapacak, sağlık raporu almak zorunda mıyız?
Sağlık Raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister.

 

16. Kat irtifakı kurulması için gereken belgeler nelerdir?
Kat irtifakı kurulması için gerekli belgeler:

 • Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (1’er adet)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
 • Mimari proje
 • Vaziyet Planı
 • Yönetim Planı

 

17. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl olur? Gereken evraklar nelerdir?
Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda; kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.

 

18. Şirketlerin unvan değişikliği için gerekli belgeler nelerdir? Yetki belgesi nereden alınır?
Ticaret Sicil Memurluğundan alınan unvan değişikliğini gösterir belge ile birlikte yetki belgesi ve imza sirküleriyle beraber ve Tapu Müdürlüğünün gerekli gördüğü diğer belgeler ile ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurulması halinde işlem gerçekleştirilecektir.
Yetki Belgesi şirketler için Ticaret Sicil Memurluğundan alınmaktadır.

 

19. Tapu kütüğünde ismim yanlış yazılmış. Yanlışlığı nasıl düzeltebilirim?
İsim düzeltme işlemleri için ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurulması halinde, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 75. maddesi ve İdaremizin 2014/3 sayılı Genelgesi doğrultusunda işlemlere yön verilmektedir.

 

Hangi yaş grupları tapu işlemi yapamaz?

 

20. 2B arazisi için başvuruda bulundum. 2B tapumla ilgili nasıl bilgi alabilirim?
2B arazileri için Tapu Müdürlükleri ilgili idare tarafından evrakların gönderilmesi durumunda tescil yapmaktadır. 2B arazilerin satışı, defterdarlıklar, mal müdürlükleri tarafından düzenlenen ve hak sahibinin T.C. kimlik numarası, imzası, fotoğrafı, nüfus bilgilerini içerir hak sahipliğine ilişkin belgeler, bireysel olarak veya liste şeklinde üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilerek tescil edilmektedir. 2B arazileri kapsamında başvuruda bulunulan taşınmazların tapularının alınamaması halinde ilgili defterdarlık veya mal müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

 

21. İşlem yapılırken ehliyet geçerli midir?
Hak sahibinin belirlenmesi konusunda ilgili mevzuat; Tapu Sicili Tüzüğü 18. madde, 03.09.2013 tarihli, 7059 sayılı Tapu Sicili Uygulamaları konulu Genel Duyuru ve 2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizdir. Ehliyet ilgili mevzuatında hak sahibini belirlemede esas alınan belgelerden sayılmamıştır.

 

22. Pasaportun tercümesi gerekir mi?
2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizde düzenlendiği üzere Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi Tapu müdürlüğünce gerekli görülürse istenilebilecek ancak Latin alfabesine göre düzenlenmiş pasaport veya ülke kimliklerinin Türkçe tercümesi istenmeyecektir.

 

Fek yazısı nedir, nasıl alınır?

 

23. Bankalar ipotek fek yazısını nasıl gönderirler?
Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takibi ve şekli”ni düzenleyen 88/1 maddesi Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir, hükmü gereğince; ipotek borcu ödenip vatandaşın ilgili bankaya başvurmasıyla gerekli terkin evrakları 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre banka tarafından ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Vatandaş terkin evraklarını elden ibraz edemez.

 

24. Cebri satış nedir? Hangi belgelerle tapu müdürlüğüne gidilir ve harç ve döner sermaye ne kadardır?
Borcunu ödemekten kaçınan borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının ödenmesi işlemidir.
Gerekli belgeler ise;

 • Kimlik belgesi
 • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge
 • Gerçek kişilerde fotoğraf

Tapu Sicili Tüzüğü’nün 20/d maddesi gereği ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili mercinin yazısı, aranır.
İşlemin mali yönü ise; 492 Sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesince 20.a pozisyonu gereği, binde 20 satış bedeli üzerinden, alıcı ve satıcı için ayrı ayrı tapu harcı hesaplanır.
Ayrıca, 6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

 

25. Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir?
Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

 • Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (1 adet)
 • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)
 • Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)
 • İşleme konu taşınmaza ait tapu senedi (Var olması halinde istenir.)
 • Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler)
 • Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)

 

26. Bağış işlemi için istenen belgeler ve işlemin mali yönü nedir?
Bağış (hibe) işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler:

 • TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (Taraflardan 1’er adet)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi)
 • Emlak beyan değerini gösteren belge (İlgili Belediyeden alınır.)
 • Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

İşlemin mali yönü:
Emlak beyan değerinden düşük olmamak şartıyla bağış için beyan edilen değer üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir.

Hibe işleminden sonra yapılacak ilk işlemde taşınmazın hibe ilişiği aranacaktır.

6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

 

Doğru gayrimenkul yatırımı nasıl yapılır?

 

27. Yapı kullanma izin belgesini, vaziyet planını ve mimari projeyi nereden alabilirim?
Soru konusu Kurumumuz yetki görev ve sorumlulukları kapsamına girmemektedir. Konunun ilgili kurumlara- yetkili İdarelere (mücavir alan sınırları içinde Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğüne ya da taşınmaz belediye mücavir alan sınırları dışında ise İl Özel İdaresine vs.) soru konusu edilmesi gerekmektedir.

 

28. Veraset ve intikal vergi ilişiğini hangi vergi dairesinden almalıyım?
Veraset intikal vergisi ilgili vergi dairesi tarafından tarh olunmaktadır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 6. maddesinde açıklanmış olup, konu Kurumumuz görev alanında değildir.

 

29. Emlak Beyan Değerini gösteren belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?
Söz konusu evrakın tapu müdürlüklerince işleme alınabilmesi için, o yıla ait olması gerekmektedir.

 

30. Edirne’deki evimin satışını Manisa’da yaparken emlak beyan değerini nereden almam gerekir?
Söz konusu işlem Tapu Müdürlüğünün Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri kapsamında işleme alındığından, emlak beyan değerinin beyan edilmesi (kişi beyanı) yeterlidir.

 

31. Satış işlemi gerçekleştirileceği zaman zorunlu deprem sigortasını kim yaptırır?
Zorunlu deprem sigortası poliçesine konu olmuş taşınmazlara yönelik olarak sigorta süresi bitmeden zorunlu deprem sigortası poliçesi ibrazını gerektiren yeni bir işlem talep edildiğinde, eski poliçenin geçerliliği devam edeceğinden yeniden zorunlu deprem sigortası istenmeden talebin karşılanması gerektiği 2014/2 sayılı Zorunlu Deprem sigortası konulu Genelgemizde açıklanmıştır.

 

Maliye’den 10 tapu uyarısı!

 

32. Takyidat nedir? Tapu kaydı örneği nasıl alınır. Harç ve Döner Sermaye Hizmet Bedeli nedir?
Mülkiyet hakkını kıstlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.
İlgili tapu müdürlüğüne bizzat veya vekâleten müracaat edilmesi halinde veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında müracaat ile müdürlükçe talep sahibinin ilgisi tespit edildikten sonra Tapu Kaydı Örneği alınması mümkündür.
2015 yılı için; Harçlar Kanunu 4sayılı Tarifenin 17. maddesi hükmü “İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil 7,20 TL tapu harcı ile 6083 sayılı Kanuna ekli III sayılı tarife uyarınca“ Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 16,00 TL Döner sermaye hizmet bedeli alınır. Malik ve kütükte kayıtlı hak sahibinin alacağı kayıttan döner sermaye hizmet bedeli alınmamaktadır. Harç için böyle bir ayrım bulunmamaktadır.

 

33. Vekâletnamede fotoğraf gerekli midir?
2010/7 sayılı Genelge gereği: Vekâlet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları sadece tel zımba ile tutturularak yapıştırılmamış olan vekâletnameler kabul edilmez. (Tüzel kişileri temsilen verilen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılması gerekli değildir.)

 

34. Satıcı adına vekâleten işlem yapacağım, bunun için satıcının fotoğrafı gerekli midir?
Vekâletname ile işlemin yapılmasında, vekalet verilen yani vekilin fotoğrafı gereklidir, vekalet verenin yani satıcının fotoğrafı aranmaz.

 

35. Tapu işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar için bir kıstas var mı?

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince;
(1) Resmi senede tarafların son altı ay içerisinde çekilmiş 6×4 büyüklüğünde renkli ve vesikalık fotoğrafları yapıştırılır.
(2) Resmî senetlere yapıştırılacak fotoğrafların orijinal ve kişiyi açıkça teşhis edebilecek nitelikte olması gerekir.
(3) Tüzel kişileri temsil eden yetkililerden fotoğraf istenmez. Ancak, tüzel kişilerin temsilcilerinin verdikleri vekâletnamelere dayalı temsilde fotoğraf aranır.

 

36. Vakıflar için yetki belgesi nereden alınır?
Vakıflar için yetki belgesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmaktadır.

 

37. Dernekler ve sendikalar için yetki belgesi nereden alınır?
Dernekler ve sendikalar yetki belgesini mülki amirden (Kaymakamlık veya Valilikten) alır.

 

Dikkat! Tapu harç ödemenizi geri alabilirsiniz!

 

38. Vekaletin sona erme nedenleri nelerdir ve vekaletten azil için nasıl bir yol izlerim?
Vekâlet sözleşmesinin sona erme nedenleri Borçlar Kanununun 35, 396 ve 397. maddelerinde belirtilmiştir.
Vekâlet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış ise (taraflarca ölümden sonra da devam edeceği kararlaştırılmış olabilir) taraflardan birinin ölümü, gaiplik hükmünün ilanı, medeni hakların kullanılabilmesi yeteneğinin kaybı, iflas, istifa, azil ve süreye bağlanmış ise sürenin dolması ile son bulur.
Kanunda sayılan vekâleti sona erdiren sebeplerden herhangi birisi bulunmadığı sürece (vekâletnamenin düzenleme tarihinin üzerinden 10 yıl veya daha fazla zaman geçse bile) o vekâletname ile işlem yapılmalıdır.
Vekaletten azil herhangi bir şekle tabi değildir. Azil noter vasıtasıyla yapılabileceği gibi, dilekçe, mektup ve faks ile de yapılabilir.

 

39. İşlem esnasında kullanılan vekâletnameyi işlem bitince başka bir işlemde kullanmak için geri alabilir miyim?
İşlem sırasında ibraz edilen vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti Tapu Müdürlüğünde kalır ve işlem dosyasında arşivlenir.

 

40. Aynı tapu müdürlüğünde ikinci bir işlem yapılmak istendiği takdirde vekâletname, yetki belgesi, veraset ilamı gibi belgelerin tekrar asıllarının ibrazı zorunlu mudur?
Aynı belgelerin aynı tapu müdürlüğünde bir başka işlemde kullanılmak istenilmesi halinde tekrar belge asıllarının ibrazı gerekmemektedir.

 

41. Tapu müdürlüğünde vekâletname ile işlem yaptıktan sonra başka bir tapu müdürlüğünde aynı vekâletnameyi kullanabilmek için nasıl bir yol izlerim?
TKGM. Gn.2010/7 sayılı genelge hükmüne göre, Tapu Sicil veya Kadastro Müdürlüğü tarafından kullanılan vekâletin, ilgili müdürlükçe tüm sayfaları, onaylayan kişinin ismi ve unvanı, onay tarihi ve dosyalandığı parsel sayfası gösterilmek suretiyle daire mührü ile mühürlenerek diğer Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde kullanılabilir. Diğer belgeler için (örneğin yetki belgesi, veraset belgesi gibi) yukarıda açıklanan şekilde mevzuatımızda açık bir düzenleme bulunmamakta olup, belge aslının yeniden temini gerekir.

 

Kaynak: Emlakdream.com


BENZER YAZILAR

104 yorumlar

Dursun Subaşı16 Eylül 2020 - 21:46

merhaba bizim köye 2009 yılında tapu kazastro geçti bizim tarla yanlışlıkla koşumuzun uzerine yazılmış bunun üzerine tapuya gittik 10 yılı geçtigi için zaman aşımından dolayı hakkınızı kaybetmişsiniz dedi bizim yer 350 mt kendi yeri 350 mt toplam 700 metre tek tapu olarak komşumuzun üzerine düzenlenmiş bize ait olan kısmını nasıl geri alabiliriz komşumuzla başka bir sebepten dolayı mahkemelik olduk bize ait olan yeri vermek istemiyor ne yapabiliriz tesk

Reply
Zingat Blog26 Kasım 2020 - 10:41

Yaşadığınız durum karşısında tapu kaydının düzeltilmesi (tashihi) davası açmanızı öneririz.

Reply
Ahmet kama31 Ekim 2020 - 15:44

Benim evim buca yaylacık mahallesinde ama tapuda tinaztepe mahallesi yazıyor problemmidir yanlış yazım hatasımı dizeltilebilirmi

Reply
Zingat Blog26 Kasım 2020 - 10:28

Eviniz Buca Yaylacık Mahallesi’nde olduğu halde tapuda Tınaztepe Mahallesi yazması bir problem değildir. Kadastro değişebiliyor, ilçe mahalle sınırları yeniden belirlenebiliyor. Her zaman esas olan tapu kaydıdır. İsterseniz tapuya giderek güncel tapu talep edebilirsiniz.

Reply
fatma27 Kasım 2020 - 20:09

mıras yoluyla kardesımle 2 mızın bıtısık aptmanı var benım kıracılar var onun 1 ınde kıracı var uet katları ınşaat halınde bıtısık oldugu için aradan su alıyor ve oda kuf duvarlar kokuyo kıraya zor verdım bırde bına 5 mtre benım arsaya basılı gerı cektırebılırmıyım mahkeme yoluyla olcturup tapuma işlettım benım arsama gectıgı tapuda bellı o yuzden baskasınada satamıyo satmaya çalışıyor mahkemeye versem yerımı almaya hak kazanırmıyım

Reply
Zingat Blog30 Kasım 2020 - 11:49

Bahsettiğiniz durum “taşkın inşaat” konusunu kapsıyor. Konuşu mahkemeye taşıma durumunuzda nasıl bir gidişatla karşılaşabileceğinizi danıştığımız avukatlar, mahkemenin işgal edilen taşınmazın değeri ile taşan binanın değerini karşılaştırarak bir karara gideceğini belirtti.

Reply
Hüseyin Değer2 Aralık 2020 - 21:12

Merhaba,
Vefat eden babama ait arsa tapusunda baba adı yanlış yazılmış bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz?
Bir diğer sorum yine babama ait bir arsa Orman işletmeleri tarafından mahkemelik ,mahkeme sonucuna göre arsanın Orman işletmesine devrine karar çıktı ,ancak birkaç parsel sahibi birden aynı anda tek mahkemede işlem görüyor ve diğerleri avukat aracılığı ile mahkemeyi yargıtaya taşıdılar en son e -Devlet te dava Yargıtayda gözüküyordu süreç 5-6 yıldır devam ediyor biz bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz?

Reply
Zingat Blog3 Aralık 2020 - 14:49

Merhaba, ilk sorunuzla ilgili olarak, tapuda isim yanlış yazılması durumunda bu yanlışlığın düzeltilmesi için destekleyen belgeler ile birlikte tapuya başvuru yapmanızı öneririz. Eğer tapuda isim yanlışlığı düzeltmesi yapılamazsa, tapu kaydının düzeltilmesi için dava açmanız gereklidir.
İkinci sorunuzla ilgili mahkemeden bilgi almanın daha doğru olduğunu belirtmek isteriz. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse; bir davada birden fazla davalı olabileceği ve temyiz edenler bakımından Yargıtay’ın inceleme yapacağını, temyiz etmeyen için kararın kesinleşmiş olabileceği söylenebilir.

Reply
Müjdat23 Aralık 2020 - 23:05

2018 de bir daire aldım. aldığım ev 2019’da kentsel dönüşüme girdi. Şimdi dairemi acil ihtiyacımdan dolayı satmak istiyorum. Konut değer artış vergisi hesaplanırken 2018 tarihi ve konut değeri mi dikkate alınır yoksa 2019 daki kentsel dönüşümden sonraki tarihi ve bina değerini mi dikkate almam lazım?

Reply
Zingat Blog6 Ocak 2021 - 14:20

Gayrimenkul değer artış hesabı yapılırken gayrimenkulün alım ve satım bedelleri baz alınıyor. Eğer kredi kullanılarak satın alındı ise kredi faiz oranı değer artış vergisi hesabında etken olmakta. Satım bedelleri rayiç bedelin altında olamayacağından, satım bedelinin bugünkü rayiç değer üzerinden belirlenmesi gerekli oluyor. Ayrıca, vergi hesabı da alım ile satım bedeline göre yapılacaktır.

Reply
Ali gürbüzer25 Aralık 2020 - 13:56

Benim babadan kalma bir evim var 1parsel üstünde iki ev vardı yanyana 1kapidan giriş yapıyor duk sonradan abim öndeki evin 2.katini yaptı bizim ev arkada kaldı giriş kapısı nı.kenarda kendi evinin altından verdi parseli 2.ye böldürüp satıp gitti yeni alanda burası benim yerim.deyip kapımı kapatmak.istiyor.ne yapmam gerekiyor.bu arada.burası imarsız.

Reply
Zingat Blog6 Ocak 2021 - 14:24

Belirttiğiniz durum Medeni Kanun 747. maddesinde düzenlenmiş durumda. Buna göre taraflar anlaşarak Tapu Müdürlüğü’nde geçit hakkı tesis edebilir. Eğer anlaşma yapılamıyorsa dava yoluna gitmek gerekir. Küçük bir hatırlatma olarak Medeni Kanun 747. maddesi şu şekildedir: “Zorunlu geçit Madde 747 – Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir. Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılır. Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belirlenir.”

Reply
Hüseyin yavuz6 Ocak 2021 - 19:44

Merhabalar ben 2010 yılında site içerisinde bir daire aldım benim bloğun altında ve birkaç bloğun altında bulundukları bloklarda hisseli dükkanlar var. Ben 10 senedir dükkan kira geliriyle ilgili her hangi bir pay almadım.sorum şu tapuyu alırken bu dükkanla ilgili herhangi bir işlem yaptırmam gerekiyormuydu ki evi alırken bu dükkandan haberim yoktu.ve bu dükkan kira gelirini almak için ne yappalıyım.şimdiden teşekkür ederim.

Reply
Zingat Blog21 Ocak 2021 - 10:01

Binaya aitse tapuda ayrıca işlem yapmak gerekli değildir. Yönetim planı ile belirlenmiş olmalıdır, bu nedenle yönetim planı incelenebilir. Hisseli dükkânların hisselerinin kimlere ait olduğu da tapudan kontrol edilebilir.

Reply
Musa11 Ocak 2021 - 19:13

Ben erzurumdan musa hocam.Babam 3 ay once vefat etti. Babamdan kalan 1 tane mustakil ev var. Noterden veraset ilamini cikardim. 8 kardes 1 de annem 9 kisiyiz. 3 abim yurt disinda 1 abim konyada 1 kardesim istanbulda fakat evin tapusunu almak istiyorum tapuyu uzerime alirsam satisini yapamazmisim diyor noter. Nasil bir yol izlemem gerekiyor. Tapuya nasil basvuru yapmam lazim

Reply
Zingat Blog21 Ocak 2021 - 10:00

Verasetle intikal eden yani miras kalan gayrimenkuller üzerinde tüm mirasçılar hak sahibidir ve ortak mülkiyete sahip olurlar. Bu nedenle bir mirasçının tek başına işlem yapması mümkün değildir. Yurt dışında ve şehir dışındaki kişilerden vekalet alınarak işlem yapılabilir.

Reply
Mahmut13 Ocak 2021 - 19:11

Merhaba efendim miras kalmış bir ev alacağım ama intikali yapılmamıştı intikalini yaptık fakat bu seferde ilçe tarıma bir yazı gönderdik dediler ilçe tarima bu cevabı ne kadar süre de verir acabi bide ne yazısı olabilir sorun cikarmi acaba cevap için şimdiden tesekkurler

Reply
Zingat Blog26 Mart 2021 - 12:24

Merhaba Mahmut Bey, ilgili yazıyı tapudan isteyebilirsiniz. İlçe Tarımdan yazının akıbetini takip edebilirsiniz.

Reply
AHMET EMİROĞULLARI14 Ocak 2021 - 16:29

Merhabalar
Annemiz vefat etti, babamız sağ gayrimenkulleri var, başka bir kadınla evlenmek istiyor, gayrimenkulleri söz ile biz çocuklarına bırakıyor, ama tapuda üzerimize devretmeye de yanaşmıyor. Ben ölünce sizin olacak diyor, size kalması için vasiyet yazayım diyor.
Soru 1: Bu vasiyetin kanunen herhangi bir geçerliliği var mı, sonradan vasiyeti iptal edebilir mi
Soru 2: Babamızın üzerine kayıtlı gayrimenkulleri tapu da devretmeden de nasıl garanti altına alabiliriz.
Soru 3: Babamız evleneceği kadınla evlilik sözleşmesi yapsa geçerli olur mu

Reply
Zingat Blog26 Mart 2021 - 12:22

Babanız yazılı olarak vasiyet bırakılabilir ancak şekil şartlarını taşımaz ise iptal edilebilir. Ayrıca babanızın ikinci eşinden önce vefat ekmesi halinde eşin saklı payı kadar vasiyet iptal edilebilir. Tapu devri olmadan garanti altına alınamaz. Son sorunuzla ilgili olarak da, mal ayrılığına ilişkin evlilik sözleşmesi yapılabilir, geçerlidir. Evlilik öncesi mallar babanıza ait sayılır ancak vefat halinde eş miras hakkından yararlanır.
Küçük bir hatırlatma; yanıtımız hukuki bir tavsiye değildir, genel hukuki bilgilerden oluşuyor.

Reply
gürkan hatipoğlu21 Ocak 2021 - 22:26

miras yoluyla2 kardeşim ve bana kalan dairenin dask’ı yok. tapuda işlem için dask isteniyor. WEB tapudan randevu alacağım dask’ı kendi adıma yaptırsam olurmu?

Reply
Zingat Blog26 Mart 2021 - 12:29

Gürkan Bey, evet, belirttiğiniz durumda DASK’i kendi adınıza yaptırabilirsiniz. Deprem sigortası ile ilgili en çok merak edilen 10 soruyu derlediğimiz yazımız da ilginizi çekebilir: http://www.zingat.com/blog/10-soruda-deprem-ve-deprem-sigortasi/

Reply
Metin3 Şubat 2021 - 17:04

16 yasinda kizim var onun adna tarla almak istiyorum alabilir miyim

Reply
Zingat Blog26 Mart 2021 - 12:54

16 yaşındaki kızınızın adına tarla alabilirsiniz. Önemli olan, velisi olarak anne ve babanın tapu işlemlerinde bulunmasıdır.

Reply
fatma şimşek12 Şubat 2021 - 21:40

merhaba ben sivas tan fatma müteahhitten bir daire aldım yalnız dairelerin henüz YÜZDE 60 I TAMAMLANMIŞKEN MÜTEAHHİT iflas ettiğini söyleyerek daireleri yapamadı .şuan arsa sahipleri müteahhite ve bizlere tapu iptal davası açtılar.Bizler anlaşmayı müteahhitle yaptık ama tapuyu başka bir kişiden aldık şuan biz mağdur olarak nasıl bir yol izlemeliyiz tapularımız iptal olurmu olursa biz nasıl hak iddia edebiliriz .Davamız şuan devam ediyor.Biz karşı dava açsak müteahhite mi yoksa tapuyu aldığımız kişiyemi dava açacağız ne yapabiliriz bize yol gösterirseniz sevinirim teşekkürler

Reply
Zingat İçerik26 Mart 2021 - 12:58

Fatma Hanım merhaba, yaşadığınız durumda müteahhide karşı ödenen paranın iadesi için dava açılabilir.

Reply
nail14 Şubat 2021 - 00:11

zamanında bir komşudan arsa satın aldım ve üzerine ev yaptım fakat 20 yıl sonra buranın başka birinin tapusu içersinde kaldığını öğrendim o kişi evi yıktırabilirmi çükü dava açtı mirascıları napmalıyım…

Reply
Zingat Blog26 Mart 2021 - 13:00

Yaşadığınız durumla ilgili bildiğimiz kadarıyla, eğer evin maliyeti arsanın maliyetinden fazla ise yıkım kararı verilemiyor. Diğer yandan, hak kaybı söz konusu olduğunda, arsa bedeli kadar bir tazminat ödenmesi kararı veriliyor.

Reply
deniz27 Şubat 2021 - 11:29

MERHABA 12-13 SENE ÖNCE KÖYDEKİ YERLERE TAPU GELDİ BİZİM KÖYDE EVİMİZİN OLDUĞU KISMI DSİ’NİN SU DEPOSU OLARAK YAZMIŞLAR NE YAPMALIYIM NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM

Reply
Zingat Blog26 Mart 2021 - 13:05

Merhaba, önerimiz tarafınızdan tapu iptali ve tescil davası açılması…

Reply
Adem kandemir28 Şubat 2021 - 16:56

Selamun aleyküm benim tapu babamın üzerine ama gardaşları bizimde hakkımız var diyorlar rahmetli dedem orayı babama vermiş tapuda sadece babamın ismi yazıyor öleli 14 sene oldu amcamgil mahkemeye verip alırız diyorlar acaba ala bilirlermi

Reply
Zingat Blog26 Mart 2021 - 13:09

Adem Bey merhaba, tüm mirasçıların vefat eden kişinin mal varlığı üzerinde saklı payları bulunuyor. Saklı pay hakkı zedelenen bir kişi, muris muvaazası nedeniyle tapu iptali davası açabiliyor, zaman aşımı yoktur.

Reply
Mustafa Yavuz4 Mart 2021 - 20:58

Üstünde şerh /rehin /haciz olan bir konutun tapudan önce noter satışı yapılırsa, bu gibi şerh / rehin /haciz gibi şeyler noterde görünür mü.

Reply
Zingat Blog26 Mart 2021 - 13:11

Noter ile taşınmazların satışı mümkün olmuyor. Noterde sadece satış vaadi sözleşmesi yapılabiliyor. Satış vaadi sözleşmesi aşamasında da üzerindeki şerhleri göremiyorsunuz, bu bilgiyi ancak tapuda görebilirsiniz.

Reply
muhammed4 Mart 2021 - 23:12

2019 da bir arsa satın aldım inşaat yapmak için ruhsat başvurusu yaptığımda parselin küçük geldiğini yan parselle birleştirilmesi dahilinde inşaat yapılabileceğini söylediler. ancak yan parselin sahibi yaklaşık olarak 20 – 30 senedir ortalıkta olmadığı yurt dışında olduğunu öğrendim. her hangi bir dava yolu ile o parsele temsilci atanıp bedelin bankaya tevdi edilmesi sonucu parseli alma imkanım var mı acaba veya önerdiğiniz başka bir yol var mı? şimdiden teşekkür ederim.

Reply
Zingat Blog26 Mart 2021 - 13:13

Eğer şufa, iştira veya vefa (ön alım, alım, geri alım) hakkınız yoksa, mülk sahibi satmak istemediği sürece temsilci atama yolu ile satın alma yapılamıyor.

Reply
ali ekinci5 Mart 2021 - 16:45

bir önceki yazımda kooparatif olduğumu yazdım ama birden çok hacız oldugunuda yazdım fakat bu hacızlerin süreleri geçmiş nasıl kaldıracagımı bilmiyorum 14 taşınmazda yaklaşık 300 adet haciz var her taşınmazda 14 haciz var bunları tek tek yazmakmı lazın yada orada yazan icra müdürlüğe ayrı ayrı diletçe vermek mi lazım tesekür ederim

Reply
Zingat Blog26 Mart 2021 - 13:15

Hacizler düştüyse ilgili icra müdürlüklerinden kaldırılmasını dilekçe yoluyla talep etmek gerekiyor.

Reply
ORHAN METİN KURT11 Mart 2021 - 14:54

LİMİTED ŞİRKETİMİN ÜZERINE TAŞINMAZLARIMI VERMEK İSTIYORUM ŞİRKET AİLE ŞİRKETİ
DAHA SONRA BU TAŞINMAZLARIN ÇOCUKLARIM TARAFINDAN SATILMASINI VEYA BÖLÜNMESİNİ İSTEMİYORUM NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM

Reply
Zingat Blog26 Mart 2021 - 13:18

Taşınmazlar ile ilgili kullanım hakkının ileride kimin üzerine olması isteniyorsa, o kişi lehine intifa hakkı tesis edilebilir. İntifa hakkı üçüncü kişilere devredilemeyen ve mirasçılara geçmeyen bir haktır.

Reply
yusuf esin16 Mart 2021 - 13:15

İyi günler, vefat eden babamın üzerine olan arsa ya ev yapmak istiyorum. 4 mirasçı dan biri olan ağabeyimin daha önceki borçlarından ötürü tapuya şerh konulmuş, tapu üzerindeki şerh kalkmadan üzerine ev yapabilir miyim? diğer mirasçılardan ev yapımı için müsaade ve feragat almama rağmen yapılan ev üzerinde ileride hak iddia edebilirler mi? ya da konulan şerh ten ötürü arsanın tümüyle satışı istenebilir mi?

Reply
Zingat Blog26 Mart 2021 - 13:21

Miras yolu ile geçen taşınmaz üzerinde elbirliği ile mülkiyet söz konusu olur. Arsa üzerinde haciz varsa üzerine inşa edilecek yapı da bu hacizden etkilenir, hacizden dolayı satış olursa ev de satılır. Elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilmezse, herkesin ortak olduğu taşınmaz üzerine yapılan ev üzerinde herkes hak iddia edebilir.

Reply
Emine Parlar3 Nisan 2021 - 19:38

Merhaba benim bir sorum olacak yardimci olursaniz cok sevinirim simdiden tesekkür ederim. Dedemin üzerine tapusu olan tarla ve ev yeri var.Babam amcam ve ölmüs 3 tane halam 2 halamin mirascisi yok diger halam hakkini amcam devretmis bu arada 3 kiz ve babam öz kardes amcam 2 ci esten babam halamlar bulgaristandan gelme 10 yil önce kadostra gectiginde amcamin oglu bütün herseyi kendine ve kardeslerinin üzerine tapu cikartmis biz bunu yeni fark ettik böyle bir durumda itiraz etme hakkimiz varmi avukata sorduk zaman asimi dedi cevap veriseniz sevinirim tesekkürler.

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:08

Tapu iptal davası açılması gerekir. Tapu iptal davalarında zaman aşımı 2 (iki) yıldır. Mirasçılık ve tapu belgelerinizle birlikte hukuki görüş almanızı tavsiye ederiz.

Reply
serif öz16 Nisan 2021 - 02:01

Merhaba;Bir parselde 3 hissedar kardeşiz,belediye yeni imar plani uygulamasında yan komşu parseli metrekaresi küçük olduğu için bizim parsele ortak etmiş ve komşu parselin hissesi üzerinde planlımı,plansız mı iki haciz var.3 kardeş Parsel olarak görünen bu yerde 3 katlı bina mevcut.Yeni hissedarla ne gibi sorun yaşayabiliriz veya binamıza kat mülketi çıkartma seçeneği yeni hissedarı bertaraf eder mi?Teşekkürler

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:11

Karşılaştığınız gibi durumlarda genel olarak önerilen, kadastro tespitine dayalı tapu sicil kaydının düzeltilmesi için dava açılması oluyor.

Reply
ahmet21 Nisan 2021 - 00:16

merhabalar 200 metre kare parselimiz annemin adına kayıtlı üstünde üç kat var biri annemin diyerini abim diyerini de ben yaptım köy iken yaptırdık şimdi mahalle oldu nasıl dairemi adıma alabilirim teşekkürler

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:12

Diğer malikler ile birlikte tapuda cins tahsisi yaptırabilir, kat mülkiyet tapusuna çevirip adınıza tapu alabilirsiniz.

Reply
elçin yavuz25 Nisan 2021 - 02:23

erhabalar 2010 yılında babam evin bir göz odasını dükkana çevirdi.belediyeden proje çizimi rusatında ev ile dükkan ayrı olarak tekrar çizildi.fakat ikisinin tapusu da bir daha ayıramadık. tapuya gittiğimizde her kat malikinin buna imzası gerekli dediler .biz herkesten aldık sadece bir kişinin imzası yok.o yüzden ev ile dükkan tapusu ayrılmadı.ne yapılabilir lütfen yardımcı olurmusunuz . ev sahibinin ev ile dükkanın hisse devri ile bu işlem olabilirmi.

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:14

Tapuda düzenleme tüm kat maliklerinin onayı ile olabileceği için eksik imzayı tamamlamanızı tavsiye ederiz. Hisse devri ile düzenleme konusunda ise tapu müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

Reply
Oğuz26 Nisan 2021 - 18:35

Merhaba.Hocam biz köyde yaşıyoruz, arazimizde dedelerimizden kalma ,asırlardır neslimiz burda büyüdü yetişti yaşadı.Ancak geçen gün tapu sorgulama yaptığımda arazinin bizim üzerimize olduğuna dair herhangi bir bilgi bulamadım.Babam vefat etmeden öncede ilçedeki tapu müdürlüğüne gittiğinde araziye dair bi belge bulamadığını söylemişti. Böyle bir durumda ne yapmam gerekiyor.Yaşadığım yer olduğu için bu durum bize sonrasında sıkıntılı bir durum yaşatır mı. Cevaplarsanız çok sevinirim. İyi günler.

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:16

Tapusuz olması, ihtilaf durumunda hak iddia etmenizi engeller ancak arazi tapuda kimse üzerinde kayıtlı değil ise (Hazine üzerine kayıt da bir kimse sayılır), bu durumda kazandırıcı zaman aşımı yolu ile taşınmazın tapusunu almak için yasal yollara başvurabilirsiniz.

Reply
ahmet dere18 Mayıs 2021 - 15:23

bir arkadaşla ortak tarla aldık.tarla bölünmediği için tek kişi üzerine alındı.benim ortak olduğumu resmi olarak nasıl bir yol izlemeliyim

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:18

Her türlü taşınmaz üzerinde ortak mülkiyet kurulabilir. Tarlanın cinsinin fiziken bölünmüyor olması, ortak mülkiyete engel değildir. Resmi yol, tapuyu iki kişi üzerine yapmaktır.

Reply
enes25 Mayıs 2021 - 10:14

Merhabalar ; Merkezi bır yerde alt katları 2 dükkan , üst katında 1 ev olmak üzere 2 katlı bi yapımız war ve 2 dükkanın sahıbı benim, 3. bır kat cıkmak istiyorum hakkım varmıdır kat cıkmaya . yada söyle söyliyim 2. kattaki daire sahibinin 3. kata hakkı warmıdır ? 3. kat cıksam hak iddia edebilırler mı bizimde hakkımız var orda gibisinden ? tesekkürler.

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:21

Merhaba… Kat çıkma hakkınızı belediyeden imar durumuna göre öğrenebilirsiniz. Ortak alana yapılacak ilaveler ve iyileştirmeler ortak alana dâhil olur. Paylar oranında hak sahibi olunur ancak diğer malik ile farklı şekilde yazılı anlaşma yapmak mümkündür.

Reply
TUĞBA7 Haziran 2021 - 23:54

Merhaba. Babamın üzerine tapulu evi var. Ama tapu aldığı dönemde 80’li yıllarda tapuyu almadan önce bir başkası evinin yanına bizim tapuya ait yere exstra yer yapmış ama tapusuz olarak …Zaman geçtikçe 3 farklı aile satın aldı ve alan kişilerde tapusu onlara aitmiş gibi ilave oda , bahçe vs yaptılar … Biz her seferinde ikaz ettik tapusu bize ait diye ama her gelen yeni bir şey yapmak istedi…Kentsel dönüşüm var dediler orda çıkar gerçekler dedik ama kentsel dönüşüm yılan hikâyesine döndü yapılıp yapılmayacağı belli değil hâlâ … Bizde kadastrocu çağırıp tekrar ölçtürüp ve kepçe ile bize ait olan yerleri onların ihlal ettiği yerlerimizi geri almak istiyoruz yanlış mı düşünüyoruz . Ne önerirdiniz ?

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:24

Kadastro ölçümü yaptırabilir ve sınırları belirleyebilirsiniz. Bahsettiğiniz husus, haksız inşaat durumudur. Sizin yıkım yapmanız durumunda karşı taraf zarar talebinde bulunabilir. Yasal yollarla yıktırmanızı tavsiye ederiz.

Reply
Meltem16 Haziran 2021 - 01:22

Merhaba; kiracı olarak oturduğum evi satın almam söz konusu• Ev sahibim satış için arkadaşına vekaletname verdiğini söyledi ve tapuya başvuru yapıldı• Satış tutarının da arkadaşının hesabına yatırılmasını istedi ancak ben bukişiyi tanımıyorum ve bu işlemi gerçekleştirmek istemiyorum• aklıma örneğin boşanma sürecinde olup da eşinden gizli satış gerçekleştiriyor veya bir sebeple adına olan banka hesaplarında hareketlilik istemiyor olabileceği geldi• olur da sonradan sahte bir vekaletname ile işlemyapıldığı veya habersiz satışsebebiyle eşiyle vb olan sorunlarından dolayı ben sorun yaşamak istemem; bu olasılıklar söz konusu mudur; önerilerinize açığım teşekkür ederim

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:25

Merhaba Meltem Hanım. İşlem yapacak kişinin vekalette satış bedelini tahsil etme yetkisi olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Bahsettiğiniz gibi durumlarda satış iptal davaları söz konusu olabilmektedir.

Reply
erdal dumaner25 Haziran 2021 - 11:31

iyi günler. babam yaklaşık 3 ay önce vefat etti. babamdan kalan 616 m. arsa var. şimdi biz 6 kardeşiz tapuda intikal yapıp satış yapmak istiyoruz. ancak tapuda böyle bir sorun söz konusu babamı tespit etmeden intikal yapmıyorlarmış, ama babamın tapusu var yeri belli mevki ada parseli hepsi çıkıyor neden bu tespiti yapmak istiyorlar anlamadım.
not. 1970 afat konutu yerin olduğu kısım

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:26

Erdal Bey, başınız sağolsun. Tapu ve ölüm belgesi ile işlem yapabilirsiniz. Üzerine tapu yoksa dava açmanız gerekebilir. Hukuki görüş almanızı tavsiye ederiz.

Reply
Nihat kurt4 Temmuz 2021 - 00:03

Selamun aleyküm öncelik evimizin yanında bir arsa vardı 30 40 sene aşkındır sahipleri bırakıp gittiler maddi durumları iyi olduğundan ötürü araştırmak almak için yola çıktım şayet çok para deyince vazgeçtik biz içinde odunlugumuz arsanın bir kısmında karşı tarafta olan komşumuz Aldığı zaman bile ev vardı o evde ötüyor şuan alan kişi Bize bir hafta içinde boşaltın diyor kanunen yasa olarak bekleme ve verilen devir sonrası verilen süre zaman ne kadar Yanı sıra arsasını ölçmüş bizim payımıza girmiş diye düşünüyoruz en sağlıklı açıdan nasıl bir mühendis getirilse daha iyi olur devlete ait mi yksa şahsi özel mühendisler mi

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:28

Tapu devri sonrası yeni malik tahliye talep ediyorsa 6 ay süre verir. Arsa ölçümü için kadastro talep edilmesi uygun olur.

Reply
yasar seyrek10 Temmuz 2021 - 15:42

Elbirliği halinde bulunan mülkiyetimizi müşterek mülkiyete ceevirmek istiyoruz fakat mirascılardan birine ait vergi borcundan dolayı kamu haczi oldugu için müşterek tapu alamıyoruz, borclu borcunu ödemeye yanasmıyor dolayısıyla tapularımızı alamıyoruz, tasınmazları vergi dairesi icra kanalıyla satısınıda yapmıyor, diğer mirascılar olarak bu tasınmazların mahkeme kanalıyla satısını yaptırmamız mumkunmu yada, sadece borclu kişinin borcunu karsılacak tasınmazı üzerine rehin konulması ve diğer tasınmazlardan rehin kaldırılabilirmi. cozum için izlenecek en mantıklı yol ne olabilir. Teşekkürler..

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:28

Aynen taksim ya da satış sureti ile ortaklığın giderilmesi davası açılabilir ancak kamu haczi kalkmadan taksim yapılmaz.

Reply
ali28 Temmuz 2021 - 13:31

almak istediğim arsanın mirasçıları arasında öğrenim kredisi borcu olan bir hak sahibi var ancak borcunu vergi dairesinden yapılandırdığını söyledi bu durum satışa engel teşkil edermi sorun yaşarmıyım?

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:30

Tapuda haciz yoksa sorun yaşamazsınız. Satıştan önce tapu kaydını incelemenizi tavsiye ederiz.

Reply
Mehmet Okuyan31 Temmuz 2021 - 16:33

Köyde 442 sayılı kanununun ek 13. maddesi ile satılan arsalardan aldım ve üzerine ev yaptım. Bu evi şu anda köy nüfusuna kayıtlı olmayan birine satabilir miyim?

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:38

İlgili kanuna göre “Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler”. Hangi yıl aldığınıza göre satış hakkı değişir.

Reply
hatice9 Ağustos 2021 - 10:56

merhaba bir sorum olacaktı yaklaşık 25 yıl önce alınan bir tarla var satan kişinin çeşitli sebeplerinden ötürü tapuyu vermemesi ve mal sahibibnin vefat etmesi sonucunda kşinin oğlu taşınmazın tapusunu kendi üzerine almış ve bu süreçte vergilerinini ödememiş şimdi ise tapuyyu vereceğim diyip vergilerini ödedip tapu hala vermiyor bu durumda nasıl bir yol izlenir nasıl tapuyu alabiliriz veya vermeme durumunda ne yapılır nasıl bir yol izlenir iyi günler şimdiden tşk ederim

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:31

Tapu devri olmadığı için satın alındığı ispat edilemez ve zaman aşımı süresi de dolmuş gözüküyor. Hukuki görüş alınmasını tavsiye ederiz.

Reply
Gcr10 Ağustos 2021 - 22:20

Merhaba. Babam 2009 yilinda bir arsa almisti komsumuzdan hisseli. tapu babamin uzerine. Simdi ise elinde bizim ve diger arsalarin tapusu (eski-osmanli ya da ataturk zamaninda oldugunu soyleniyor) olan kisi mahkemeye vermis bizim arsayi aldigimiz kisiyi ve kazandigini soylediler. Bu durumda arsa kime ait olur.

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:32

Mahkeme kararında arsanın kime ait olduğu kararı verildi ise arsa o kişiye aittir. Kararı incelemenizi tavsiye ederiz. Eğer tapu değişti ve parasal bir alacağınız söz konusu ise satın aldığınız kişiden talep edebilirsiniz.

Reply
ufuk14 Ağustos 2021 - 19:19

merhaba. tapu yenilemisinde yeni görünen tapu ile eski tapu uyuşmamakla birlikte evimizin yarısı da komşunun arazisinde görünüyor. eski tapuya bakıldığında ise sınırımıza 3 4 mt mesafe olmasına rağmen yeni tapuda komşunun arazisinde görünüyoruz. bununla ilgili ne yapabiliriz ve maliyetli olur mu?

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:33

Merhaba. Tapu kaydının düzeltilmesi için dava açılması gereklidir, dava masrafı olur.

Reply
Rafet uluca28 Ağustos 2021 - 23:33

Müteahhitle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptık. İnşaat ruhsatı çıktı temel kazısı başladı fakat bizim arsanın içinde önceden yapılmış komşunun kömürlükleri kalıyor imardan önce kendi arsası üzerinde görünüyordu şimdi bizim arsayı işgal ediyor inşaata engel oluyor. Yıktırmıyor para istiyor. Bu durumda müteahhit inşaat alanı içersinde bulunan kömürlüğü yıksa hukuki sorumluluğu var mı

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:35

Yasal yollara başvurmadan yıkım yapılırsa ilgili yapının sahibi zararının tazminini isteyebilir.

Reply
Okan Akyüz29 Ağustos 2021 - 16:56

Tapuda 20 yıl önce ölen anneannemin hissesi gözüküyor bunun ne sakıncası vardır. Bu hisseyi diğer hissedarlar alabilir mi? yoksa eşit olarak dağıtılır mı?

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:37

Süresinde intikal yapılmadığı için intikal vergisi cezalı olarak ödenir. Hissenin satışının yapılması için önce intikal işlemleri yapılmalıdır.

Reply
Murat31 Ağustos 2021 - 10:07

Merhabalar,
70 dönüm olan bir tarlanın 8 dönümünü hisseli olarak almak istiyoruz. Almak istediğimiz bölgede tarlaların tapu kayıtları ile birbirini tutmaması nedeniyle satıcının tapusu var ama o tarlada kullandığı yer yok. yerini o tarlada tapusu olmayan kişiler kullanıyor. Biz burayı alsak kendi kullanacağımız alanın tespitini hukuki olarak yaptırabilir miyiz. yada yaptıramasak tapu bizde kalsa başkası kullansa sıkıntı olur mu Teşekkürler

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:39

Merhaba… Kullanılacak alanın tespitinin yapılması tapunun müşterek (paylı) mülkiyet olması halinde mümkün olur. Paylı mülkiyet varsa diğer paydaşlarla kullanılacak alanları belirleyebilirsiniz. Başkası kullanırsa arsa üzerinden elde edilecek ürün kullanan kişiye ait olur, iyileştirme yaparsa onların masraflarını talep edebilir veya öngörülmeyen başka talepler doğabilir.

Reply
murat dursun3 Eylül 2021 - 10:44

merhaba arkadaşımla ortak arsa alacağız kendi payının paasını bana gönderdi,,tüm para benim hesabımda,,%50 pay onun %50 pay benim,,yoğun çalışıyor tapuya gelemez bana vekalet verse ben arsanın yarısını kendi adıma yarısını onun adına tapuyu alabilirmiyim

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:40

Merhaba Murat Bey. Evet, arkadaşınız adına vekaleten ve kendi adınıza asaleten işlem yapabilirsiniz.

Reply
Tarık9 Eylül 2021 - 14:28

Merhaba, kat mülkiyetli 2 katlı binada komşum bana alır mısın diye sormadan dairesini satmış. yeni alan iki katı verirsen satarım diyor. yapabileceğim kanuni bir yol var mı? (arsa payım tapuda 186/330) Saygılar.

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:41

Tarık Bey merhaba. Kat mülkiyeti olan bağımsız bölüm için, daha önceden tapuya şerh edilmiş bir husus yoksa, herhangi bir önalım hakkı bulunmamaktadır. Satış işlemi geçerlidir.

Reply
Mustafa çevik11 Eylül 2021 - 23:26

Merhaba benim babamın üzerine olan babasından kalan hisseli Tapu ya ev yaptım ev babamın üzerine görünüyor du ve ben daha sonra üzerine ev yaptığımız hiseyi devraldım ama ev hala babamın üzerine görünüyor ne yapmalıyım.

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:42

Merhaba Mustafa Bey… Ev ve arsa tapusu ayrı ayrı bulunmaz, tapuda devir yapıldı ise evin de arsası ile birlikte size geçmiş olması gerekir.

Reply
YASİN13 Eylül 2021 - 21:21

MERHABALAR TAPUSU ÜZERİME OLAN TAŞINMAZ BANKAYA İPOTEK OLARAK VERİLİP KREDİ ÇEKİLMİŞ E DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜYORUM.KESİNLİKLE BİLGİM DIŞINDA OLMUŞ Bİ OLAY NE YAPMAM LAZIM TEŞEKKÜR EDERİM

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:43

Merhaba Yasin Bey, sizin imzanız olmadan işlem yapılamaz. Banka ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Evraklardaki imzayı tapu müdürlüğüne gidip incelemek isteyebilirsiniz.

Reply
Mehmet13 Eylül 2021 - 23:16

Tapudaki m2 küçük evin m2 si büyük ise ne gibi bir sorun teşkil eder

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:44

Taşkın inşaat söz konusu olur. Yapının değeri taşılan arsanın değerinden az ise, taşan kısım için yıkım kararı verilebilir.

Reply
vahyettin özdemir14 Eylül 2021 - 09:38

Merhaba,

Tapuda arsamın yüzölçümü 571.20 metrekaredir.Fakat İnternete TGKM de Ada parsel sorgulaması yaptığım zaman,Ordaki koordinatlara göre 552 metrekare çıkıyor.
Böyle hata olursa nereye başvurmam lazım.

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:44

Tapu ve kadastro müdürlüğüne başvuru yapmanız gereklidir.

Reply
Davut29 Eylül 2021 - 23:46

Babam vefat etti köydeki bahçemizin tapusu 8 kişiye miras kaldı bizde toplantık herkes imza attı erkek kardeşimizin üzerine yaptık o da vermem diyor benimde evim tapunun içerisinde dava açsam alabilirmiyim ama kanunen hiç bir hakkım yok tapunun tamamını kardeşimin üzerine yaptık dava açmak istiyorum çok masraflı açsammı sence kazanma şansım varmı

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:46

Kazanma ihtimali yapının ve taşınmazın değerine göre ortaya çıkar. Yapıyı kimin yaptığının, inşaat masraflarının kim tarafından yapıldığının ispatı gerekir. Her halükârda evin tapusunu alabilmek için dava açılması şarttır.

Reply
rahim olgun11 Ekim 2021 - 11:20

iyi günler 2018 yılında iznikten 3150 m2 bir üzüm bağı aldım dün e devletten ada parselden kontrol ettiğimde 2444 m2 olduğunu gördüm fakat tapu senedimde 3150 m2 olarak yazıyo kadastroyu aradım onlarda kontrol ettiğinde 2444 m2 olarak gözüktüğünü söylediler ne yapmam gerekiyo

Reply
Zingat Blog26 Ekim 2021 - 11:48

Tapu müdürlüğü ve kadastro müdürlüğüne gidip kontrol sağlanabilir. Satın alma sonrası kadastro işlem yapmış ve alınan parsel ikiye bölünmüş olabilir. Eğer herhangi bir işlem yoksa kadastrodaki kaydın düzeltilmesi talep edilmelidir.

Reply
Gonul konas22 Ekim 2021 - 01:26

Hisseli arsamiz devlet tarafından istimlak edildi .mahkeme sonucu iade edildi .ben tapumu nasıl yeniliyecegim.??tesekkurler

Reply
Zingat Blog8 Kasım 2021 - 10:08

Kesinleşme şerhi taşıyan mahkeme kararı ile tapuya giderek, kaydın düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Reply
şemsettin karaaslan22 Ekim 2021 - 14:42

merhaba kolay gelsin benimde sorum şu olarak. Dedem bu tarlayı osmanlı döneminde tapusu ane annesinden alması gerekir iken olmamış ancak elinde osmanlı tapu yok bu osmanlı tapusu Türkiye Cumhuriyeti tapusu olunca dedemin adına zilyetlikle geçmesi gerekirken malesef geçmediğini görüyor. Bu bahse konu parseller Osmanlından Türkiye Cumhuriyeti tapusuna geçince Dedem 1957 yılında kendi eliyle yazmış olduğu dilekçesinde bu tarlalar benim adıma geçmesi gerekirken neden maliye adına geçmiş diye dava açmış ve dedem bu tarları 1980 ne kadar da sürmüş sonrası felç ve yatalak olunca araziler ortada kalmış be sefer oraya yakın kişi maliyeden ecrimisi olarak tarlayı icar ediyor. dolaysıyla torpille davayı sürdürüyorlar dava yıllardır sürüyor. Mahkeme bilir kişi istedi ama bilirkişiler yanaşan ve doğru bilgi verende yok. Bu konuda ne yapmamız lazım aceba osmanlı tapularını nasıl temin edebiliriz osmanlı tapuları varmıdır şuan vereceğin bilgi için çok teşekür ederim.

Reply
Zingat Blog8 Kasım 2021 - 10:10

Merhaba, ilgili tapu müdürlüğü aracılığıyla Osmanlı tapu kütüklerinin nerede bulunduğu bilgisi edinilebilir. Ardından elde bulunan bilgi ve belgelerle birlikte Osmanlı dönemine ait tapu, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü veya ilgili tapu müdürlüğünde araştırılabilir.

Reply
Ugur24 Ekim 2021 - 04:48

İYİ GÜNLER Dedemden kalan 3 müstakil ev var 2 amcamla ve biz evlerine eşit şekilde duvarlar ölürerek yaşantımızı sürdürmekteyiz.BABAM vefat etti tapu ve ruhsatta babamın adıda geciyor.yarın obürgün amcamlar bizim ev üstünde hak talep edebilirmi

Reply
Zingat Blog8 Kasım 2021 - 10:11

Tavsiyemiz, tapuda resmi olarak intikalleri yaptırarak fiziken yapmış olduğunuz paylaşımı tapuya kaydettirmeniz yönünde…

Reply

Yorum Yap